· Projekty: ·

 

 

 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie foto.png

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Nowakowski Sp. z o.o., realizuje projekt pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie firmy ZPM Nowakowski Sp. z o.o.” 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

Celem projektu jest realizacja inwestycji na rzecz zwiększenia wykorzystania OZE w procesie wytwarzania energii służąc ochronie środowiska i przeciwdziałaniu niekorzystnym zmianom klimatu związanych z energią konwencjonalną.

Opis projektu

Zakres rzeczowy obejmuje budowę dachowej instalacji OZE (fotowoltaicznych szt. 1) wraz z okablowaniem, monitoringiem i innymi elementami infrastruktury towarzyszącej oraz promocję projektu. Moce zainstalowane w projekcie (199,80 kW), ilość wytworzonej energii w projekcie (205,00 MWh/rok).       

Cele projektu są zbieżne z celami strategicznymi rozwoju województwa oraz celami gospodarki niskoemisyjnej, w tym przede wszystkim zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych i ograniczenie emisji CO2 i innych gazów, podwyższenie poziomu ochrony środowiska.

Instalacja będzie podłączona do istniejącej sieci operatora. Podmiot zarządzający infrastrukturą (wnioskodawca) będzie wykorzystywał wytworzoną energię z instalacji na potrzeby własne, a na mocy umowy z operatorem będzie odprowadzał nadwyżkę niewykorzystanej energii  z instalacji do sieci.

Celem działań w projekcie jest budowa instalacji i uruchomienie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i ograniczenie emisji CO2, wzrost wykorzystania OZE w produkcji energii, przejście na gospodarkę niskoemisyjną i zmniejszenie udziału energetyki konwencjonalnej i są zgodne z celami RPO WŁ 2014-2020 (wskaźniki produktu i rezultatu). Realizacja projektu obejmuje fazę budowy oraz eksploatacji (w okresie trwałości 3 lat od daty płatności końcowej). Projekt zapewnia ograniczenie emisji jako emisja uniknięta  (nowa instalacja) służąc realizacji celów strategicznych poprzez  produkcję energii ze źródeł odnawialnych (zgodność z SZOOP). W projekcie zachowano zasady koncepcji projektowania uniwersalnego (dbałość aby efekty projektu w jak największym stopniu były użyteczne dla wszystkich interesariuszy projektu). Grupę docelową projektu  stanowi – wnioskodawca (użytkownik). Status przedsiębiorstwa wnioskodawcy (MŚP). Wnioskodawca uprawniony do otrzymania wsparcia. Projekt zgodny z zasadami pomocy de minimis.

Całkowita wartość projektu wynosi: 985 845,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 520 000,00

www.mapadotacji.gov.pl

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W RPO 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wykazuje zero tolerancji dla nadużyć finansowych, w tym korupcji. W tym celu zostało stworzone proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości, należy poinformować instytucję drogą pocztową na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Polityki Regionalnej al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

lub drogą elektroniczną za pomocą formularza: Zgłoszenie podejrzenia popełnienia lub wystąpienia oszustwa lub nadużycia finansowego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – formularz zgłoszeniowy

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zapytania ofertowe z dnia 09.03.2017 r.

Zapytania ofertowe w związku z realizacją projektu inwestycyjnego w ramach PROW 2014 – 2020

Poddziałanie 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

.

Zapytanie ofertowe – instalacja fotowoltaiczna

Zal 1 do Zapytania – przedmiar

Zal 2 do Zapytania – oferta

Zal 3 do Zapytania – warunki

 

Zapytanie ofertowe – piec konwekcyjno-parowy

Zal 1 do Zapytania – piec konwekcyjno-parowy

 

Zapytanie ofertowe – nadziewarka

Zal 1 do Zapytania – nadziewarka

 

Zapytanie ofertowe – komora wedzarniczo-parzelnicza

Zal 1 do Zapytania – komora wedzarniczo-parzelnicza

 

Zapytanie ofertowe – agregaty chlodnicze

Zal 1 do Zapytania – agregaty chlodnicze

 

Zapytanie ofertowe – agregat parowy

Zal 1 do Zapytania – agregat parowy

 

Zapytanie ofertowe z dnia 10.03.2017r.

.

Zapytanie ofertowe – system zarzadzania produkcja i sprzedaza

Zal 1 do Zapytania – system zarzadzania produkcja i sprzedażą

,

Informacja o wynikach postępowań ofertowych:

Agregat chłodniczy

Agregat parowy

Instalacja fotowoltaiczna 40kW

Komora wędzarniczo-parzelnicza

Nadziewarka próżniowa

Piec

System zarządzania produkcją i sprzedażą – aktualizacja

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zadanie p.n. „Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW w miejscowości Dąbrowa 6”
Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania:
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowski

Wartość zadania ogółem : 175 000 PLN

Zadanie dofinansowane przez:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 166 250 PLN

_WFOS_nowe_color_skrocone